041 456 262 prodaja@lepzob.si

TRIJE NAČINI NAPOVEDOVANJA PRIMARNE STABILNOSTI IMPLANTATOV

Vsi strokovni članki

Trije načini napovedovanja primarne stabilnosti implantatov: Navor, kvocient stabilnosti implantata in gostota kosti, izračunana s pomočjo CBCT.

Rezultati randomizirane kontrolirane raziskave

Raquel Zita Gomes, Antonio Felino, Laura Silva, Joao Coimbra, Andre Correia, Ricardo Tavares, Mario Vasconcelos

 

Uvod

Uspešnost oralne rehabilitacije je odvisna od količine in kakovosti razpoložljive kosti. (1) Z računalniško tomografijo (CBCT) lahko določimo gostoto kosti v enotah Hounsfielda (HU), glede na gostoto pa lahko kosti razvrstimo po Mischevi lestvici 5 kostnih tipov. (1, 2) Stabilnost implantatov je mogoče oceniti tudi neinvazivno, s pomočjo meritev navora implantatov ali z radiofrekvenčno analizo (RFA), ki ovrednoti togost oz. čvrstost kompleksa kosti in implantata. (2)

Cilji

Cilj pričujoče raziskave je bil ugotoviti, ali obstaja povezava med količino kostne gostote, izmerjene s CBCT v predoperativni fazi, vrednostjo insercijskega navora pri vstavljanju implantata in kvocientom stabilnosti implantata (ISQ), izmerjenim z radijskimi frekvencami (Osstell®) po vstavitvi implantata.

 

Materiali in metode

Izbranih je bilo štirideset pacientov, začetni vzorec pa je vključeval 105 implantatov (AnyRidge, Megagen), vstavljenih po konvencionalnem protokolu eno- ali dvofaznih posegov.

(slika 1)

Kriteriji vključitve so vključevali klinične primere oralne rehabilitacije z indikacijo enega ali več implantatov na predhodno neregeneriranih brezzobih področjih, obravnavanih s komplementarnim diagnostičnim testom CBCT z možnostjo analize kostne gostote (softver SimPlant Pro 15) in opravljenimi meritvami navora in ISQ med vstavitvijo implantatov. Kriteriji izključitve so zajemali paciente z nekontroliranimi sistemskimi boleznimi in farmakološkimi terapijami, ki lahko vplivajo na kostno presnovo. Po uporabi kriterijev vključitve in izključitve smo dobili končni vzorec 79 implantatov, vstavljenih pri 28 pacientih. Predkirurško smo s CBCT izmerili kostno gostoto na lokacijah implantatov in jo razvrstili po Hounsfieldu (D1 do D5) s pomočjo programa SimPlant Pro 15.

(slika 2)

Navor implantatov je bil izmerjen med vstavljanjem pri posegu z napravo Bienair® z redukcijo 20:1 in/ali pomočjo ključa za kalibriranje navora implantatov.

 

(slika 3)

RFA je bil izražen s kvocientom stabilnosti implantatov (ISQ), ocenjenim s pomočjo analize Osstell® na dveh pravokotnih ocenah (V-L in M-D).

 

(slika 4)

Za meritev ISQ smo na implantat privili ustrezno paličico AnyRidge smartpeg s pomočjo posebnega instrumenta, vstavljenega v prenosno napravo Meg-Torque® (Megagen, Gyeongsang, Koreja), kalibrirano na 10 N/cm.

 

(slika 5)

Rezultati in razprava

S pomočjo Spearmanove korelacije smo prepoznali statistično pomembno korelacijo za vse tri povezave. Koeficient variacije kostne gostote je dosegel vrednost korelacije rs=-0322 (p = 0,01) z insercijskim navorom in vrednost rd=-0296 (p=0,005) z ISQ (p=0,010). ISQ je pokazal vrednost korelacije rs=0,834 (p<0,05) z insercijskim navorom. Rezultati so pokazali tudi na močno povezavo med ISQ in navorom, zaradi česar smo lahko po linearni regresiji vzpostavili formulo (ISQ = 51,51 + 0,49 x navor), ki omogoča napovedovanje ene od spremenljivk glede na drugo v približno 74 % primerov. Tako je, na primer, pri navoru 50 N/cm napovedana ISQ vrednost 76 (ISQ + 0,49 = 51,51 x 50 = 76). (slika 4) Neparametrični testi, uporabljeni za vzorce implantatov, vstavljenih v spodnjo in zgornjo čeljust, so pokazali statistično pomembne razlike med gostoto kosti, navorom implantatov in ISQ (p<0,01). (slika 5 – grafika) Predoperativna ocena kostne gostote je zelo pomembna, saj omogoča napovedovanje koordinat primarne stabilnosti implantata (navor in ISQ).

Zaključek

V vzorcu smo dokazali obstoj močne pozitivne in statistično pomembne korelacije (p <0,05) med tremi spremenljivkami: kostno gostoto, merjeno z računalniško tomografijo (predoperativno), insercijskim navorom in kvocientom stabilnosti implantatov (ISQ) pri vstavitvi implantatov. Meritev gostote kosti recepcijskega področja je lahko kriterij za napovedovanje primarne stabilnosti implantatov, zato je ta meritev izvrstno diagnostično orodje. Vsota podatkovnih vrednosti treh spremenljivk (CBCT kostne gostote, insercijskega navora in ISQ) ponuja cilj in izmerljive informacije o kakovosti kosti, obenem pa tudi protokole (vodila) za pomoč pri kliničnih odločitvah. Znotraj omejitev te študije glede nameščanja implantatov Anyridge je mogoče na podlagi predkirurške ocene CBCT mineralne gostote kosti napovedati stabilnost implantatov v prihodnosti. Seveda pa je na to temo potrebnih še več raziskav.

Reference

  1. Isoda K et al. Relationship between the bone density estimated by cone-beam computed tomography and the primary stability of dental implants. COIR. 2012;23(7):832-6.
  2. Bayarchimeg D et al. Evaluation of the correlation between insertion torque and primary stability of dental implants using a block bone test. JPIS. 2013;43(1):30-6.